Tags包含 上平西·启玄精侯善渊 的信息

1、《上平西·启玄精》元 作者:侯善渊

启玄精,明真*,洞元中。间日魂月魄相融。内分三色,混然一体若芙蓉。玉辰圆鉴,瑞云浮、光射瑶宫。散阴氛,凝纯粹,归神化,运灵空。象悬明,灿耀玲珑。中天游奕,郁罗霄景玉音清。绛节霓旌,捧琼舆、

时间:2019-02-13 元朝

回到顶部