Tags包含 四月朔日晓起吕之寿丘葵 的信息

1、《四月朔日晓起吕之寿》宋 作者:丘葵

清辰未巾栉,远远望山阿。
一夕已如此,长年其奈何。
高斋空寂寞,今日始清和。
可惜一樽酒,骊驹又欲歌。

时间:2018-07-12 宋朝

回到顶部