Tags包含 怀嘉则宾父伯翼长文田叔仲初郑朗诸君屠隆 的信息

1、《怀嘉则宾父伯翼长文田叔仲初郑朗诸君》明 作者:屠隆

相思公子住岩阿,岁岁衣裳剪薜萝。
水溅山花春屐冷,僧归湖雨暮钟多。
犬能爱客沿溪送,猿不惊人带月过。
讵用移文心自愧,云青沙白奈君何。

时间:2018-11-09 明朝

回到顶部