Tags包含 挽郑郎公卫夫妇二首刘克庄 的信息

1、《挽郑郎公卫夫妇二首》宋 作者:刘克庄

遗言传属纩,内则冠幽闺。
刘尹真长妹,黔娄处士妻。
鸾离暮年恨,鹤吊冻云迷。
慧性无生灭,幡花导向西。

时间:2019-06-16 宋朝

2、《挽郑郎公卫夫妇二首》宋 作者:刘克庄

灯窗磨岁月,竹帛勒功名。
晦迹溪西隐,终身谷口耕。
似山犹有漏,于佛悟无生。
尚喜家驹骏,何惭辅嗣甥。

时间:2019-06-11 宋朝

回到顶部