Tags包含 奉和四月三日上阳水窗赐宴应制得春字孙逖 的信息

1、《奉和四月三日上阳水窗赐宴应制得春字》唐 作者:孙逖

今日逢初夏,欢游续旧旬。气和先作雨,恩厚别成春。
凤吹临清洛,龙舆下紫宸。此中歌在藻,还见跃潜鳞。

时间:2018-10-03 唐朝

回到顶部